Dữ liệu tiêm chủng toàn tiểu bang

Biểu đồ này cho thấy toàn bộ số vắc-xin được tiêm ở lucdia2.vnlifornia, theo quận cư trú.

Bạn đang xem: Tổng số người tiêm vaccine ở việt nam


*


Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan quản lý tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Đối tượng được chủng ngừa một phần là những người mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa đầy đủ là những người đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson.Số liều vắc-xin được tiêm và cung cấp trên toàn tiểu bang bao gồm tất cả các liều vắc-xin được phân bổ cho khu vực tài phán của tiểu bang lucdia2.vnlifornia cũng như Chương Trình Thỏa Thuận Hợp Tác với Nhà Thuốc cho Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn (Long Term lucdia2.vnre, LTC) và Chương Trình Thỏa Thuận Hợp Tác với Nhà Thuốc Bán Lẻ của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Chương Trình Trung Tâm Thẩm Tách của Liên Bang, cơ sở đối tác của Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), cơ sở đối tác của Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ và Nguồn Lực Y Tế (Health Resources and Services Administration, HRSA). Số liều vắc-xin của Chương Trình Nhà Thuốc của CDC là một phần trong số liều vắc-xin được cung cấp cho lucdia2.vnlifornia.Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung cấp cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang.Người được tiêm mũi tăng cường bao gồm bất kỳ ai đã tiêm đủ vắc-xin và đã được tiêm mũi vác-xin COVID-19 khác từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Trong đó bao gồm những người đã được tiêm liều tăng cường và liều bồ sung.Dữ liệu này sẽ được cập nhật liên tục nhờ điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang. Dữ liệu có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Nếu không trình báo quận cư trú thì sẽ tính cho quận tiêm vắc-xin. Quy định này áp dụng cho dưới 1% hồ sơ chủng ngừa.Tổng số người được tiêm vắc-xin ở cấp quận không bằng tổng số người được tiêm vắc-xin trên toàn tiểu bang do một số cư dân ngoại bang đã được chủng ngừa tại lucdia2.vnlifornia.

Tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc

Biểu đồ này hiển thị số mũi tiêm vắc-xin, bao gồm cả mũi tăng cường, cho các nhóm theo tuổi và nhân khẩu học. Việc chọn một chủng tộc và dân tộc sẽ cập nhật biểu đồ đường nhưng không cập nhật biểu đồ dạng bảng hoặc cột.


<a href=”#”><img alt=”Vaccine Equity by R/E ” src=”https://public.tableau.com/static/images/CO/COVID-19VaccineProgressPivotDashboard/VaccineEquitybyRE/1_rss.png” style=”border: none”></a>


Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan quản lý tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.Tỷ lệ tiêm vắc-xin ước tính cho một số nhóm, như Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương khác và các nhóm dân số đa chủng tộc có thể không đáng tin cậy. Nguyên nhân là do sự khác biệt giữa cách thu thập dữ liệu nhân khẩu học thông qua ước tính Điều Tra Dân Số và cách thu thập thông tin tại thời điểm tiêm chủng.Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung cấp cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa một phần là những người mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa đầy đủ là những người đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson. Tỷ lệ số người được tính là người đã chủng ngừa trong điểm tứ phân vị chia cho số dân từ 5 tuổi trở lên trong điểm tứ phân vị.Các số từ 1 đến 10 sẽ được hiển thị là “Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả các tù nhân trong cơ sở cải huấn của tiểu bang.Mỗi người chỉ được phân vào một nhóm.

Tình trạng tiêm chủng theo Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin và các nhóm khác

Biểu đồ này cho thấy tiến trình tiêm vắc-xin cho các nhóm và cộng đồng có nhu cầu cấp bách nhất. Quý vị có thể xem theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc hoặc Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin (Vaccine Equity Metric, VEM) trên toàn tiểu bang hoặc theo quận.

Biểu đồ này sử dụng Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh (Healthy Places Index, HPI) của lucdia2.vnlifornia, do Liên Minh Y Tế Công Cộng Nam lucdia2.vnlifornia lập, để tìm hiểu các chỉ số địa phương có tác dụng dự đoán tuổi thọ và so sánh các điều kiện của cộng đồng trên toàn tiểu bang. Các góc phần tư HPI là tổng dân số tiểu bang được chia thành các phân khúc 25% dựa trên các điều kiện liên quan đến sức khỏe, bao gồm nhà ở, phương tiện giao thông và giáo dục.

VEM kết hợp dữ liệu của HPI với các mức điểm từ Sở Y Tế Công Cộng lucdia2.vnlifornia (lucdia2.vnlifornia Department of Public Health, CDPH). Mã bưu chính có phạm vi từ các điều kiện cộng đồng kém khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 1 đến các điều kiện cộng đồng khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 4.


*


Tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin. Dữ liệu được báo cáo vào Thứ Ba và Thứ Sáu.


Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan quản lý tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.Tỷ lệ phần trăm được tính toán dựa trên dữ liệu nhóm dân cư từ Chương Trình Điều Tra Cộng Đồng Hoa Kỳ Giai Đoạn 2015-2019. Dữ liệu về nhóm dân cư được hiển thị đều là nhóm dân cư đủ điều kiện (từ 5 tuổi trở lên).Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung cấp cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang.Đối tượng được chủng ngừa một phần là những người mới chỉ tiêm một liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna. Đối tượng được chủng ngừa đầy đủ là những người đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc vắc-xin Johnson & Johnson. Tỷ lệ số người được tính là người đã chủng ngừa trong góc phần tư chia cho số dân từ 5 tuổi trở lên trong góc phần tư.Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả các tù nhân trong cơ sở cải huấn của tiểu bang.

Xem thêm: Hình Ảnh Nước Mắt Rơi Đau Khổ Trong Nỗi Cô Đơn, Buồn Bã, Tổng Hợp Hình Ảnh Giọt Nước Mắt Buồn Rơi, Cô Đơn


*

Chọn hình ảnh để chuyển đến phiên bản tương tác của bản đồ. Tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về mã bưu chính


Bản đồ chủng ngừa COVID-19 này theo mã bưu chính. Quý vị cũng có thể tìm góc phần tư VEM cho mỗi quận. Phần tô màu lucdia2.vnm càng sáng thì tỷ lệ những người đã được chủng ngừa càng lucdia2.vno.


Dữ liệu của tiểu bang

Các lucdia2.vn mắc, lucdia2.vn tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác


Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang


Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của lucdia2.vnlifornia


Đường dây nóng và thông tin địa phương Chia sẻ trên mạng xã hội Trường Học An Toàn Cho Tất Cả Mọi Người Chủng Ngừa tại Tất Cả 58 Quận An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc lucdia2.vn Notify (lucdia2.vn Thông Báo) My Turn
lucdia2.vnlifornia for Alllucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Facebooklucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng báo cáo thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 giờ tối, Thứ Bảy-Chủ Nhật 8 giờ sáng-5 giờ chiều
lucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Facebook lucdia2.vnlifornia Department of Public Health on Twitter
lucdia2.vn.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký để biểu quyếtTrang Web Chính Thức của Chính Quyền Tiểu Bang lucdia2.vnliforniaAccessibility certifilucdia2.vntion