giảm 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 sút 50.000 cho deals trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
coldi b 1 F2050
*
coldi b 10 E2526
*
coldi b 6 P6357
*
coldi b 8 V8370
*
coldi b 7 C1468
*
coldi b 9 A0713
*
coldi b 3 Q6464
*
coldi b 2 Q6602
*
coldi b 4 S7584
*
coldi b 5 K4845