Giải bài xích tập Toán 7 Ôn tập Chương IV để xem nhắc nhở giải những bài tập trang 49, 50, 51 thuộc công tác Đại số lớp 7 tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán đại số lớp 7

Tài liệu giải các bài tập 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 cùng với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa trang 49, 50, 51 Toán lớp 7 tập 2. Thông qua đó giúp học sinh lớp 7 tìm hiểu thêm nắm vững hơn kỹ năng và kiến thức trên lớp. Mời chúng ta cùng theo dõi bài tại đây.


Giải bài bác tập toán 7 trang 49 Tập 2

Bài 57 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Viết một biểu thức đại số của hai vươn lên là x, y thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Biểu thức kia là đối kháng thức.

b) Biểu thức chính là đa thức mà chưa hẳn đơn thức.


a) Biểu thức đại số của hai biến chuyển x, y là đơn thức : 2x2y3

b) Biểu thức đại số của hai thay đổi x; y là đa thức mà chưa phải đơn thức : 2x + 5x3y – 7y


Bài 58 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính cực hiếm mỗi biểu thức sau trên x = 1; y = -1 và z = -2:

a) 2xy(5x2y + 3x – z) ;

b) xy2 + y2z3 + z3x4


a) cố x =1 ; y = –1 cùng z = –2 vào biểu thức ta được

2xy (5x2y + 3x – z)

= 2.1(–1).<5.12.( –1) + 3.1 – (–2)>

= – 2.<5.1.( –1) + 3 + 2>

= –2. (–5 + 3 + 2)

= –2.0

= 0

Vậy nhiều thức có mức giá trị bằng 0 tại x =1; y = –1 và z = –2.

b) thế x =1; y = –1 và z = –2 vào biểu thức ta được :

xy2 + y2z3 + z3x4

= 1.(–1)2 + (–1)2(–2)3 + (–2)3.14

= 1.1 + 1. (–8) + (–8).1

= 1 + (–8) + (–8)

= –15

Vậy nhiều thức có giá trị bởi –15 tại x =1 ; y = –1 và z = –2 .


Bài 59 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy điền đối chọi thức tương thích vào từng ô trống dưới đây:


(Áp dụng: am.an = am+n)

*

*

*

*


Bài 60 (trang 49 SGK Toán 7 Tập 2)

Có nhì vòi nước, vòi đầu tiên chảy vào bể A, vòi trang bị hai tung vào bể B. Bể A đã tất cả sẵn 100 lít nước, Bể B chưa xuất hiện nước. Mỗi phút vòi trước tiên chảy được 30 lít, vòi đồ vật hai chảy được 40 lít.

a) Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền công dụng vào bảng sau (giả thiết rằng bể đủ béo để chứa được nước).

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30
Bể B0 + 40
Cả hai bể170

b) Viết biểu thức đại số biểu lộ số nước trong mỗi bể sau thời gian x phút.


a) Điền kết quả

Thời gian (Phút)123410
Bể A100 + 30160190220400
Bể B0 + 4080120160400
Cả hai bể170240310380800

Giải thích:

- Sau 1 phút bể A có 100 + 30 = 130 (lít), bể B bao gồm 40 (lít)

⇒ cả hai bể gồm 170 lít

- Sau 2 phút bể A gồm 100 + 2.30 = 160 (lít), bể B bao gồm 40.2 = 80 (lít)

⇒ cả hai bể gồm 240 lít

- Sau 3 phút bể A gồm 100 + 3.30 = 190 (lít), bể B bao gồm 40.3 = 120 (lít)

⇒ cả hai bể tất cả 310 lít

- Sau 4 phút bể A tất cả 100 + 4.30 = 220 (lít), bể B bao gồm 40.4 = 160 (lít)

⇒ cả hai bể bao gồm 380 lít

- Sau 10 phút bể A bao gồm 100 + 10.30 = 400 (lít), bể B bao gồm 40.10 = 400 (lít)

⇒ cả hai bể bao gồm 800 lít

b) (Từ phần phân tích và lý giải trên, ta dễ ợt suy ra nhị biểu thức đại số sau:)

- Số lít nước vào bể A sau thời hạn x phút:

100 + 30x

- Số lít nước vào bể B sau thời hạn x phút: 40x


Bài 61 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Tính tích của những đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích đó

a)

*
với
*

b)

*
với
*

Tích của

*
*
là:

*


Biến y gồm bậc 4

Biến z gồm bậc 2

⇒ Tích có bậc : 3 + 4 + 2 = 9.

b) (-2x2yz).(-3xy3z) = <(-2).(-3)>.(x2.x)(y.y3).(z.z) = 6.x3.y4.z2

Đơn thức trên có hệ số bằng 6.

Bậc của tích bên trên là tổng bậc của những biến :

Biến x tất cả bậc 3

Biến y tất cả bậc 4

Biến z bao gồm bậc 2

⇒ Tích tất cả bậc : 3 + 4 + 2 = 9

Bài 62 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho hai đa thức:

*

*

a) sắp xếp các hạng tử của mỗi nhiều thức bên trên theo lũy thừa sút của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) cùng P(x) – Q(x).

c) minh chứng rằng x = 0 là nghiệm của nhiều thức P(x) nhưng chưa phải là nghiệm của đa thức Q(x)


Xem nhắc nhở đáp án

a) Ta rút gọn các đa thức

*

*

*

*

=

*

b) Tính P(x) + Q(x) cùng P(x) - Q(x).

c)

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 là nghiệm của P(x).

Ta có:

*

Nên

*

⇒ x = 0 không hẳn là nghiệm của Q(x).


Bài 63 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Cho nhiều thức:

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

a) chuẩn bị xếp những hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa sút của biến.

b) Tính M(1) với M(-1).

c) chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.


Xem lưu ý đáp án

a) Trước hết, ta rút gọn nhiều thức M(x)

M(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – x4 + 1 – 4x3

= (2x4 – x4) + (5x3 – x3 – 4x3) + (– x2 + 3x2) + 1

= x4 + 0 + 2x2 + 1

= x4 + 2x2 + 1.

b) M(1) = 14 + 2.12 + 1 = 1+2.1+1 = 1 + 2 + 1 = 4

M(–1) = (–1)4 + 2(–1)2 +1 = 1+ 2.1 + 1 = 1 +2 +1 = 4

c) Ta bao gồm : M(x) = x4 + 2x2 + 1

Với gần như số thực x ta luôn luôn có x4 ≥ 0; x2 ≥ 0 ⇒ M(x) =x4 + 2x2 + 1 ≥ 0 + 0 + 1 = 1 > 0.

Vậy tất yêu tồn tại một số thực x = a để M(a) = 0 phải đa thức M(x) vô nghiệm.


Bài 64 (trang 50 SGK Toán 7 Tập 2)

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với 1-1 thức x2y làm thế nào cho tại x = -1 và y = 1, giá bán trị của những đơn thức đó là số trường đoản cú nhiên nhỏ dại hơn 10.


Xem gợi ý đáp án

Các đối kháng thức đồng dạng với solo thức x2y bao gồm dạng k.x2y với k là hằng số không giống 0

Tại x = -1 ; y = 1 ta bao gồm : k.x2y = k.(-1)2.1 = k.

Để trên x = -1 ; y = 1, quý giá của solo thức là số từ nhiên nhỏ dại hơn 10 thì k đề xuất là số tự nhiên bé dại hơn 10 ⇒ k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Vậy những đơn thức đó là: x2y, 2x2y, 3x2y, 4x2y, 5x2y, 6x2y, 7x2y, 8x2y, 9x2y.


Bài 65 (trang 51 SGK Toán 7 Tập 2)

Trong số các số mặt phải của các đa thức sau, số như thế nào là nghiệm của nhiều thức phía bên trái nó?


a) A(x) - 2x - 6

b) B(x) 3x +

*

c) M(x) = x2 - 3x + 2

d) P(x) = x2 + 5x - 6

e) Q(x) = x2 + x


-3 0 3

*
*
*
*

-2 -1 1 2

-6 -1 1 6

-1 0

*
1


Xem nhắc nhở đáp án

a) A(x) = 2x – 6

A(-3) = 2.(-3) – 6 = – 6 – 6 = –12 ≠ 0

A(0) = 2.0– 6 = 0 – 6 = – 6 ≠ 0

A(3) = 2.3 – 6 = 6 – 6 = 0

Vậy x = 3 là nghiệm của A(x).

b) Ta có:

*

*

*
tất cả nghiệm là
*

c) M(x) = x2 – 3x + 2

M(-2) = (-2)2 – 3.(-2) + 2 = 4 + 6 + 2 = 12 ≠ 0

M(-1) = (-1)2 – 3.(-1) + 2 = 1 + 3 + 2 = 6 ≠ 0

M(1) = 12 – 3.1 + 2 = 1 – 3 + 2 = 0

M(2) = 22 – 3.2 + 2 = 4 – 6 + 2 = 0

Vậy x = 1 với x = 2 là nghiệm của M(x).

d) P(x) = x2 + 5x – 6

P(-6) = (-6)2 + 5.(-6) – 6 = 36 – 30 – 6 = 0

P(-1) = (-1)2 + 5.(-1) – 6 = 1 - 5 – 6 = - 10 ≠ 0

P(1) = 12 + 5.1 – 6 = 1 + 5 – 6 = 0

P(6) = 62 + 5.6 – 6 = 36 + 30 – 6 = 60 ≠ 0

Vậy -6 và một là nghiệm của P(x).

e) Q(x) = x2 + x

Q(-1) = (-1)2 + (-1) = 1 – 1 = 0

Q(0) = 02 + 0 = 0 + 0 = 0

*

Q(1) = 12 + 1 = 1 + 1 = 2 ≠ 0.

Xem thêm: Mua Súng Đồ Chơi Trẻ Em Giá Tốt, Chất Lượng, Súng Đồ Chơi Chính Hãng, Giá Tốt Tháng 4 2022

Vậy -1 với 0 là nghiệm của Q(x).


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
lucdia2.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 06 Lượt xem: 1.237 Dung lượng: 440,4 KB
Liên kết sở hữu về

Link lucdia2.vn chính thức:

Giải bài bác tập Toán 7 Ôn tập Chương IV tải về Xem
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Giải Toán 7 - Tập 2
Đại số - Chương 3: thống kê lại Đại số - Chương 4: Biểu thức Đại số Hình học - Chương 3: tình dục giữa những yếu tố trong Tam giác. Các đường đồng quy của Tam giác
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA